• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

admin

Změna v označování produktu

Ode dne 1.3.2009 dochází ke změně v označování tarifikačního programu z původního WINTEL na nové WIN-TEL. Označování tarifikačních programů pro ústředny Siemens názvem Accountix zůstává v platnosti i nadále.

WINPEU – nový manuál PDF + upgrade 3.0

Byl dokončen manuál ve formátu PDF k programu O2 WINPEU. Jeho stažení můžete provést ze sekce Ke stažení/Manuály a návody nebo přímo zde Manual WINPEU.pdf.

Upgrade poslední verze 3.0 lze stáhnout rovněž ze sekce Ke stažení/Manuály a návody nebo přímo zde Upgrade WINPEU 3.0.zip. (Jedná se pouze o upgrade. Lze instalovat pouze na PC s některou již nainstalovanou předcházející verzí programu O2 WINPEU !)

WIN-TEL/Accountix nová verze 3.8

Vážení obchodní přátelé a uživatelé programu WIN-TEL,

Od dnešního dne (15.12.2008) je uvoln?na do expedice nová verze tarifikačního programu WIN-TEL/Accountix. Mezi hlavní změny v nové verzi patří :

WEB aplikace

WEB aplikace WIN-TEL je založena na vývojovém prost?edí Delphi (Codegear) s WEB nadstavbou Intraweb používající technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). AJAX je obecné ozna?ení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které m?ní obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovuna?ítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky p?íjemn?jší prost?edí.

Možnost provozu bez IIS.

 

Zpracování celkových poplatků za pobočky

Import dat od operátor? (IDO) umož?uje nov? importovat veškerá operátorem poskytovaná data o provozu pobo?ky a ukládat je do databáze poplatk? programu WIN-TEL. Do databáze poplatk? je možné doplnit i výsledky celkových sestav dat získaných z úst?edny.

Pomocí p?íkaz? Poplatky/Souhrn je možné tato data agregovat a p?ehledn? zobrazit.

 

Podpora více m?n

Možnost zobrazování celkových cen v sumá?ích sestav i v další m?n? (nap?. Euro). U každé sestavy je možné zvolit Národní profil (základní a alternativní m?nu, sazbu DPH).

 

Import organiza?ní struktury

Import z LDAP, AD, CSV soubor?

 

Vyhodnocení p?epojovaných hovor?

Nové možnosti: Ú?tovat iniciátorovi hovoru  (pobo?ce, která hovor vytvá?ela), Zobrazit ú?tované délky hovoru.

 

Nastavení pro síťovou verzi se slučováním dat

Možnost volby po?adí konverze dat sí?ových úst?eden, podmínky shody pro slou?ení záznam?, p?enášené položky.

 

Systém

Podpora instalace a provozu na Windows Vista. Podpora instalace na 64 b systémech.

 

 

O možnostech upgrade se m?žete informovat na tel: 266 090 042 nebo mailem na info@ateco.cz.

Tarifikační tabulky pro Slovensko

Verze WIN-TEL/ACCOUNTIX od 3.7 již umožňuje zpracovávat hovorné ve dvou měnách, např. SKK a Euro. Poslední tabulky pro Slovensko s označením T_sl0806.trt obsahují tarify základních operátorů v SKK. Program WINTEL/Accountix si ve  výstupních sestavách stávající měnu v nastaveném přepočítávacím koeficientu přepočte na požadovanou měnu.

K 1.1.2009 budou připraveny pro Slovensko samostatné tarifikační tabulky T_sl0901.trt, které budou obsahovat tarify pouze v Euro.

Od 15.12.2008  budou všechny expedované programy pro Slovensko (t.j. jak verze 3.7, tak verze 3.8) tyto tabulky implicitně  obsahovat. Pro případné zachování časové souslednosti budou k dispozici i ty předcházející.

Nové tabulky T_sl0901.trt nebudou již umístěny na webu k bezplatnému stažení, ale budou pouze součástí nových verzí/upgrade. 

WORKSHOP ATECO

Dne 28.11.2008 se uskutečnil pracovní seminář pod názvem WORKSHOP ATECO. Na semináři se sešlo asi 40 účastníků z řad obchodních partnerů (dealerů) i koncových zákazníků. Účastníkům byla předvedena nová verze 3.8 produktu WIN-TEL/Accountix. Další zkušenosti s programem byly prezentovány formou případových studií.

Účastníci ohodnotili seminář jak po technické i tématické stránce prostřednictvím dotazníků kladně.

Případové studie tarifikace:

Př.1 Kombinace klasické a IP telefonie (Hipath 4000 + CCM)

Př.2 Organizační struktura a její načtení z LDAP

Př.3 Národní profily, přepočet a zobrazení dvou měn

Př.4 Nová IP ústředna Hipath 8000

Př.5 Zpracování velkého objemu dat z pevné a mobilní sítě (1,3 milionu hovorů/měsíc)

 

Účtování ve dvou měnách (Eur)

Verze 3.7 programu WIN-TEL je připravena na vyúčtování ve dvou měnách. Toto je aktuální pro Slovenskou republiku, kde již nyní jsou ceny uváděny jak v korunách (SKK) tak i v eurech (Eur).

WIN-TEL – konec podpory verze 3.3

Počínaje dnem 1.4.2008 ukončujeme bezplatnou (základní) technickou podporu verze 3.3 programu WIN-TEL/Accountix.
Verze 3.3 byla distribuována koncem roku 2003 a již nevyhovuje mnoha požadavkům současného telekomunikačního prostředí.

O možnosti upgrade se m?žete informovat u spole?nosti, která Vám zajiš?uje servis telefonní úst?edny, ?i p?ímo na našem obchodním odd?lení (tel: 266 090 042 nebo info@ateco.cz)

WINPEU Nová verze 3.0

Popis zm?n:

Systémové zm?ny

 • podpora instalace a provozu na Windows Vista (v?etn? CPU 64 bit)
 • nový typ instala?ního programu
 • zohledn?ny zm?ny v datové struktu?e Telefónica O2

Nové p?íkazy

 • p?ehledn?jší správa organiza?ní struktury pomocí nabídky Konfigurace/organiza?ní struktura, kde je možno editovat, importovat a exportovat

Upravené p?íkazy

 • Provoz/Faktura: p?idány sloupce Nedoplatek, K úhrad?, a Nezú?tovaná ?ást p?eplatku
 • Soubor/Zálohování: nastavení uloženo jako Profil
 • Skupiny,../Celkem: možnost definovat volitelné sloupce s daty získanými z obsahu souboru Souhrnu (-s)
 • Provoz/extrémy: omezení po?tu ?ádk? exportu (Možnosti/Tisková sestava)

Možnosti výstupních tabulek a graf?

 • filtra?ní profily: výb?rové formulá?e pro zadání filtra?ních parametr?
 • možnost filtrace hovor? podle Sm?ru pevná sí?
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nová volba Zahrnout pronájmy, Zahrnout p?irážky, Vložit hlavi?ku, Odd?lit po (odd?lení po telefonech, skupinách, úsecích,…)
 • Možnosti zobrazení: zvýrazn?ní ?ádk? výpisu podle vybraných kritérií, umož?uje nastavení barvy a typu písma na obrazovce a p?i tisku
 • Možnosti zobrazení: možnost zadat ší?ku sloupc? ve znacích

Periodické výpisy

 • Hromadné výpisy: jednou definovanou sestavu možno použít pro všechny ?ádky distribu?ního seznamu
 • Výpisy/sestavy/email: možnost zadat p?edm?t a t?lo zprávy
 • Výpisy/Sestavy/Export do MS Excel/Šablona: p?i exportu do MS Excel možnost použití výchozí šablony a možnost spušt?ní makra modifikujícího exportovaná data
 • Historie p?íkaz? a Plán úloh: možnost zm?nit vyhodnocovací Období, Možnosti zobrazení a Filtraci
 • Plán úloh: možnost zadat Zálohování a Import/Export struktury pobo?ek

Export/Import

 • export do formátu PDF v?etn? graf?, barevného zvýrazn?ní pozadí ?ádku, vyzna?ení t?íd?ní
 • dopln?na exportní znaková sada 8859-2
 • p?i exportu do MS Excel 2007 se neuplat?uje omezení na max. po?et ?ádk?
 • import Uživatelské poznámky ze souhrnu (-s) voliteln?

Konfigurace

 • p?i instalaci je možné zvolit umíst?ní datové složky DATA
 • Konfigurace/Nastavení: zjednodušení formulá?e s možností zm?ny velikosti okna a ší?ky jednotlivých sloupc?
 • Konfigurace/Nastavení/Telefony (Skupiny): dopln?n sloupce Popis-2
 • Konfigurace/Nastavení/Externí vybraná ?ísla: možnost p?i?azení sloupce v Místo v podrobných výpisech
 • výstupní nastavení ( zobrazené sloupce, písmo, zvýrazn?ní) jsou individuální pro jednotlivé uživatele
 • Konfigurace/Možnosti: volba Zobrazit halé?ové vyrovnání (zobrazuje rozdíl mezi zaokrouhlené a nezaokrouhlené ceny pro Výpo?et bez DPH)
 • Konfigurace/Výstup/Export: možnost volby formátu exportu datumu a des. te?ky a volitelné uvozovky
 • Konfigurace/Výstup/Souhrn: možnost více def. ?et?zc? odd?lených st?edníkem
 • Konfigurace/Uživatelé: tla?ítka Otestovat a Kopírovat (možno p?enášet nastavení mezi uživateli)

Distribuce

 • Program Winpeu byl vyvinut pro spole?nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ta je jeho výhradním distributorem. Pro uživatele služby Podobrný elektronický ú?et spole?nosti Telefónica O2 je poskytován zdarma po registraci na Telefónica O2, kde jsou k dispozici další informace (demo verze, upgrade apod.)

WIN-TEL/Accountix Nová verze 3.7

Počínaje dnem 3.12.2007 bude zahájena distribuce nové verze tarifikačního programu WIN-TEL/Accountix – verze 3.7

Ceny upgrade:
z verze 3.6 ………………………… 30% z pořizovací ceny software
ze starších verzí ………………….. 50% z pořizovací ceny software
Pořizovací ceny naleznete v ceníku nebo přesnou cenovou kalkulaci Vám vypracuje obchodní oddělení naší společnosti (tel: 266 090 042, info@ateco.cz)

 


 

Změny WIN-TEL/Accountix – verze 3.7

Systémové změny

 • Podpora instalace a provozu na Windows Vista (včetně CPU 64bit)
 • Nový typ Nápovědy (chm) s přehlednějším uspořádáním
 • Nový typ instalačního programu (InstallAware)

Organizační struktura podniku, hierarchické řazení poboček

 • Přehlednější správa organizační struktury (možnost importu souborů CSV, XLS, Active Directory, LDAP)
 • Možnost změny v organizační struktuře denně (dříve jen měsíčně)

Ovládání programu

 • Filtrační profily (Výběrové formuláře pro zadání filtračních parametrů výpisů)

Analýza dat

 • Analýza provozu podle volaných čísel (směru volání)

Tarifikace a rozúčtování

 • Vyhodnocení přepojovaných hovorů – Účtování iniciátorovi hovoru (pobočce, která hovor vytvářela nebo pobočce, která hovor ukončila)
 • Rozdělení fakturované částky (Možnost přesného rozdělení operátorem fakturované částky mezi zvolené subjekty)
 • Korekce cen v tarifních tabulkách (Zpřesnění cen v tarifních tabulkách podle operátorem fakturované částky)
 • Dodatečná minutová sazba podle zvoleného akontačního účtu hovoru
 • Podpora více měn (možnost zobrazování celkových cen v sumářích sestav i v další měně (např. Euro)

Import dat od operátorů

 • Možnost načíst a uložit poplatky a slevy (od operátorů)
 • Zrychlení konverze při importu dat
 • Možnost odstranit z databáze importované hovory
 • Možnost vynásobit importované ceny hovorů a poplatků zadaným koeficientem (např. pro import cen v cizí měně)

Pravidelné výpisy, exporty

 • Do plánu úloh možno zařadit Zálohování a Import/Export struktury poboček
 • Možnost editace zvolené filtrace i u Historie příkazů a Plánu úloh
 • Export ve formátu SYLK (.slk). Formát pro export do Excelu bez nutnosti instalace Excelu na PC

Nadstavba WIN-TELWEB

 • Možnost exportu sestavy zobrazené v internetovém prohlížeči do PFD, XLS – stiskem tlačítka
 • Při vyhodnocovaném období typu Interval je možné zvolit rok a měsíce z výběrového seznamu
 • Možnost editace hierarchické struktury poboček

Analýza a vyúčtování soukromých hovorů – WEB

 • Rozšířené možnosti ukládání výběru soukromých hovorů (celkový sumář vybraných soukromých hovorů, auditování a uzavření přístupu nadřízeným)
 • Možnost editace seznamu soukromých čísel a jejich typu (vždy/někdy soukromé)

Podpora nových typů ústředen

 • Cisco Call Manager V5 a V6, Cisco Express, Siemens HiPath 8000 

Možnost SLEVY

Vážení obchodní partneři a uživatelé WIN-TEL,

máte možnost získat jednorázovou slevu ve výši 5% na objednávku tarifikačního programu WIN-TEL. Bližší informace naleznete zde
Slevu Vám poskytneme z následující objednávky. Proto je možné dotazník vyplnit, i když nebudete v nejbližší době nic objednávat, sleva Vám bude vedena jako kredit.

ATECO spol. s r.o.