• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Registrace

Licenční ujednání mezi firmou ATECO spol. s r.o., (dále výrobcem) a nabyvatelem programu :

 • Otevřením zapečetěného obalu s instalačním CD souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi zavázán. Pokud nesouhlasíte, vraťte neporušený a nerozpečetěný obal zpět svému prodejci.
 • Výrobce tímto souhlasí s předáním nevýhradního a nepřevoditelného práva k užívání programu na jednom počítači a ke zpracování dat z jedné telefonní pobočkové ústředny.
 • Nabyvatel bere na vědomí, že užití programu je chráněno zákonem č. 121 2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nabyvatel není oprávněn nakládat programem ve prospěch třetích osob a není oprávněn provádět zásahy v dodaném programu. Výrobce ručí za to, že touto smlouvou nejsou dotčena autorská či jiná práva třetích osob. Zdrojové texty programu nejsou součástí dodávky.
 • Výrobce zaručuje funkceschopnost programu při provozu na počítači PC AT, 100% kompatibilním se standardem PC pod operačním systémem MS Windows.
 • Výrobce poskytuje záruku na produkt 24 měsíců ode dne distribuce produktu. Výrobce zaručuje, že program splňuje funkce popsané v příručce, avšak nezaručuje, že svými charakteristikami vyhovuje všem požadavkům nabyvatele. Záruka nezahrnuje aktualizaci tarifikačních tabulek. Záruka se dále nevztahuje na sníženou popř. nepřesnou funkci programu z důvodu změn v cenových a tarifikačních modelech telekomunikačních operátorů, vyhlášených po dni prodeje produktu.Výrobce neručí za případné škody vzniklé nesprávným použitím programu. Odpovědnosti za vady produktu se výrobce může zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání programového produktu, je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním.
 • Nárok na informační podporu (hot line) a upgrade programů má uživatel jen po řádném vyplnění registrační karty, která je součástí produktu.

Registrační karta

Odesláním vyplněné registrační karty stvrzuji, že jsem si přečetl a že rozumím podmínkám licenčního ujednání, které jsou součástí tohoto produktu a otevřením obalu s instalačním CD s těmito podmínkami souhlasím.

Název instituce (zákazníka)

Kontaktní osoba

E-mail (vyžadováno)

Telefon


Adresa - ulice

Adresa - město

PSČDIČ


Program

ID