• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL/Accountix nová verze 3.8

Vážení obchodní přátelé a uživatelé programu WIN-TEL,

Od dnešního dne (15.12.2008) je uvoln?na do expedice nová verze tarifikačního programu WIN-TEL/Accountix. Mezi hlavní změny v nové verzi patří :

WEB aplikace

WEB aplikace WIN-TEL je založena na vývojovém prost?edí Delphi (Codegear) s WEB nadstavbou Intraweb používající technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). AJAX je obecné ozna?ení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které m?ní obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovuna?ítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky p?íjemn?jší prost?edí.

Možnost provozu bez IIS.

 

Zpracování celkových poplatků za pobočky

Import dat od operátor? (IDO) umož?uje nov? importovat veškerá operátorem poskytovaná data o provozu pobo?ky a ukládat je do databáze poplatk? programu WIN-TEL. Do databáze poplatk? je možné doplnit i výsledky celkových sestav dat získaných z úst?edny.

Pomocí p?íkaz? Poplatky/Souhrn je možné tato data agregovat a p?ehledn? zobrazit.

 

Podpora více m?n

Možnost zobrazování celkových cen v sumá?ích sestav i v další m?n? (nap?. Euro). U každé sestavy je možné zvolit Národní profil (základní a alternativní m?nu, sazbu DPH).

 

Import organiza?ní struktury

Import z LDAP, AD, CSV soubor?

 

Vyhodnocení p?epojovaných hovor?

Nové možnosti: Ú?tovat iniciátorovi hovoru  (pobo?ce, která hovor vytvá?ela), Zobrazit ú?tované délky hovoru.

 

Nastavení pro síťovou verzi se slučováním dat

Možnost volby po?adí konverze dat sí?ových úst?eden, podmínky shody pro slou?ení záznam?, p?enášené položky.

 

Systém

Podpora instalace a provozu na Windows Vista. Podpora instalace na 64 b systémech.

 

 

O možnostech upgrade se m?žete informovat na tel: 266 090 042 nebo mailem na info@ateco.cz.