• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WINPEU Nová verze 3.0

Popis zm?n:

Systémové zm?ny

 • podpora instalace a provozu na Windows Vista (v?etn? CPU 64 bit)
 • nový typ instala?ního programu
 • zohledn?ny zm?ny v datové struktu?e Telefónica O2

Nové p?íkazy

 • p?ehledn?jší správa organiza?ní struktury pomocí nabídky Konfigurace/organiza?ní struktura, kde je možno editovat, importovat a exportovat

Upravené p?íkazy

 • Provoz/Faktura: p?idány sloupce Nedoplatek, K úhrad?, a Nezú?tovaná ?ást p?eplatku
 • Soubor/Zálohování: nastavení uloženo jako Profil
 • Skupiny,../Celkem: možnost definovat volitelné sloupce s daty získanými z obsahu souboru Souhrnu (-s)
 • Provoz/extrémy: omezení po?tu ?ádk? exportu (Možnosti/Tisková sestava)

Možnosti výstupních tabulek a graf?

 • filtra?ní profily: výb?rové formulá?e pro zadání filtra?ních parametr?
 • možnost filtrace hovor? podle Sm?ru pevná sí?
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nová volba Zahrnout pronájmy, Zahrnout p?irážky, Vložit hlavi?ku, Odd?lit po (odd?lení po telefonech, skupinách, úsecích,…)
 • Možnosti zobrazení: zvýrazn?ní ?ádk? výpisu podle vybraných kritérií, umož?uje nastavení barvy a typu písma na obrazovce a p?i tisku
 • Možnosti zobrazení: možnost zadat ší?ku sloupc? ve znacích

Periodické výpisy

 • Hromadné výpisy: jednou definovanou sestavu možno použít pro všechny ?ádky distribu?ního seznamu
 • Výpisy/sestavy/email: možnost zadat p?edm?t a t?lo zprávy
 • Výpisy/Sestavy/Export do MS Excel/Šablona: p?i exportu do MS Excel možnost použití výchozí šablony a možnost spušt?ní makra modifikujícího exportovaná data
 • Historie p?íkaz? a Plán úloh: možnost zm?nit vyhodnocovací Období, Možnosti zobrazení a Filtraci
 • Plán úloh: možnost zadat Zálohování a Import/Export struktury pobo?ek

Export/Import

 • export do formátu PDF v?etn? graf?, barevného zvýrazn?ní pozadí ?ádku, vyzna?ení t?íd?ní
 • dopln?na exportní znaková sada 8859-2
 • p?i exportu do MS Excel 2007 se neuplat?uje omezení na max. po?et ?ádk?
 • import Uživatelské poznámky ze souhrnu (-s) voliteln?

Konfigurace

 • p?i instalaci je možné zvolit umíst?ní datové složky DATA
 • Konfigurace/Nastavení: zjednodušení formulá?e s možností zm?ny velikosti okna a ší?ky jednotlivých sloupc?
 • Konfigurace/Nastavení/Telefony (Skupiny): dopln?n sloupce Popis-2
 • Konfigurace/Nastavení/Externí vybraná ?ísla: možnost p?i?azení sloupce v Místo v podrobných výpisech
 • výstupní nastavení ( zobrazené sloupce, písmo, zvýrazn?ní) jsou individuální pro jednotlivé uživatele
 • Konfigurace/Možnosti: volba Zobrazit halé?ové vyrovnání (zobrazuje rozdíl mezi zaokrouhlené a nezaokrouhlené ceny pro Výpo?et bez DPH)
 • Konfigurace/Výstup/Export: možnost volby formátu exportu datumu a des. te?ky a volitelné uvozovky
 • Konfigurace/Výstup/Souhrn: možnost více def. ?et?zc? odd?lených st?edníkem
 • Konfigurace/Uživatelé: tla?ítka Otestovat a Kopírovat (možno p?enášet nastavení mezi uživateli)

Distribuce

 • Program Winpeu byl vyvinut pro spole?nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ta je jeho výhradním distributorem. Pro uživatele služby Podobrný elektronický ú?et spole?nosti Telefónica O2 je poskytován zdarma po registraci na Telefónica O2, kde jsou k dispozici další informace (demo verze, upgrade apod.)