• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Vzorové použití programu WIN-TEL

Varianta č. 1:

Ústředna PBX je přes svůj výstup RS 232 přímo propojena do COM portu PC. Zde jsou nainstalovány jednotlivé moduly programu WIN-TEL. Modul Zápis zajišťuje kontinuální sběr dat z ústředny a jejich ukládání do datového souboru v adresáři \DATA.Vlastní zpracování dat provádí modul Vyhodnocení.

Výhody: jednoduché zapojení
Nevýhody: počítač musí být stále zapnut (modul Zápis spuštěn) jinak hrozí ztráta dat z PBX. (To souvisí s velikostí vnitřního bufferu v ústředně).

 

Varianta č. 2:

Neustálou přítomnost spuštěného PC odstraňuje zapojení ve variantě 2. Mezi ústřednu a počítač je vložen vyrovnávací buffer, který zajišťuje kontinuální sběr dat z PBX. V případě vypnutého PC (nebo odstaveného) se příchozí data uchovávají v bufferu. Po spuštění PC a nastartování modulu Zápis se automaticky přehrají data z bufferu do PC. Následně buffer slouží jako průchozí, tzn. aktuální data buffrem pouze procházejí a hned se ukládají do PC. Buffry mají zálohované napájení z akumulátoru, takže zajišťují svou funkci i při výpadku elektrické energie.

Výhody: pro sběr dat není nutné neustále spuštěné PC
Nevýhody: vyšší náklady (za buffer)

 

Varianta č. 3:

Pro požadavek na dálkové zpracování dat je určena modemová varianta. Výstup z PBX 1 je zapojen do bufferu B1 do kterého se ukládají on-line data z ústředny o okamžitě ukončených hovorech. Výstup z bufferu je připojen do datového vstupu modemu M1, jehož telefonní výstup je připojen jako pobočka ústředny. Na vzdáleném místě je ke COM portu připojen také modem. Na tomto PC je nainstalován program WIN-TEL (moduly Zápis i Vyhodnocení). V modulu Zápis se nakonfiguruje přenosová cesta (telefonní číslo vzdáleného modemu/pobočky) spolu s časovými požadavky na přenos. V určených okamžicích dochází k automatickému spojení se vzdáleným modemem a k přenosu dosud uložených dat v buffru. Takový sběr dat se opakuje v nastavených intervalech. Způsob přenosu je paketový pro zamezení ztráty dat při rozpadu spojení modemů. V síťových variantách (síťová skupinová) modul Zápis umožňuje obvolávat i více ústředen (cca desítky až stovky, závisí na fyzických možnostech daného zařízení). Vyhodnocovací modul umožňuje data ze vzdálených ústředen zpracovávat buďto odděleně (každou ústřednu zvlášť, řeší se přepínačem) nebo lze všechna dat nakonvertovat do jednoho datového souboru (tzn. u firmy, která má 3 PBX se místo 3 datových souborů bude uchovávat jen jeden), a tím vyhodnocovat všechna data za celou společnost najednou (bez nutnosti přepínání). U společného datového souboru lze v programu nastavit číselný posun poboček/linek 2. a dalších ústředen, aby nedocházelo k záměnám (např. pobočka 100 na 1.pbx bude 100, pobočka 100 na 2.PBX bude 1100 apod.).

Výhody: jednoduché zpracování dat ze vzdálených ústředen
Nevýhody: nutnost dodatečného HW (modemy)

 

Varianta č. 4:

Varianta 4a:

Sběr dat na jednom PC (PC1), vyhodnocení na druhém (PC2), označení var.: 1+1

Varianta umožňuje zpracovávat data o hovorech z ústředny na jiném PC (vzdáleném od PBX) než na kterém probíhá sběr dat. Na PC1 probíhá sběr dat pomocí modulu Zápis, na PC2 probíhá jejich zpracování a vyhodnocení. Předpokladem pro použití varianty je, že adresář s daty na PC1 se musí nasdílet do sítě LAN (postačuje oprávnění pouze pro čtení) a na PC2 musí mít oprávnění se k tomuto adresáři dostat. Měsíční pracovní soubory s daty se uchovávají na PC2.

Výhody: vhodné pro vzdálené zpracování dat (kde je LAN), postačuje jedna licence programu!
Nevýhody: žádné

Varianta 4b:

sběr dat na jednom PC (PC1), vyhodnocení na více PC (PC2,PC3,..,PCn), označení varianty : síťová LAN (1+n) 

Varianta umožňuje zpracovávat data o hovorech na více PC v síti LAN najednou. Sběr dat zajišťuje modul Zápis na PC1. Na PC1 dále běží i další moduly t.j Vyhodnocení a Sledování. Měsíční pracovní soubory s daty jsou uchovány na PC1. Adresář s daty se musí opět nasdílet do sítě jako v případě 4a. Na každém dalším PC, kde se požaduje data zpracovávat musí být nainstalována další licence programu (v provedení klient/stanice). Pomocí cesty v modulu Zápis se tento klient namapuje do sdíleného adresáře na PC1. V tomto okamžiku má uživatel PC2 k dispozici všechny funkce programu jako u jednouživatelské verze. To samé lze zopakovat na dalších PC dle počtu zakoupených licencí. Pro aktuálnost dat na stanicích se doporučuje spustit na PC1 modul Sledování, který provádí jejich aktualizaci.
Každá další licence je zpoplatněna 30% základní varianty za stanici.

Výhody: vhodné pro násobný přístup k datům z více PC, každý podnájemník má přístup ke svým datům (omezení administrátorem)
Nevýhody: pokud se zpracovávají na více PC data z jedné firmy, je nutné zajistit konfigurační aktualizace mezi jednotlivými PC ručně (automaticky umožňuje verze 3.3 a vyšší)

Varianta 4c:

sběr dat z více ústředen, u každé PBX PC pro sběr dat, vyhodnocení na jednom PC, označení varianty : síťová skupinová (M2…Mn)

Varianta umožňuje zpracovávat data z více ústředen na jednom PC. Každá PBX (PBX1,PBXx) je propojena s lokálním PC (PC1,PCx), kde běží modul Zápis, jež zajišťuje sběr dat a jejich umístění do lokálního adresáře. Tento adresář je poté nabídnut ke sdílení do sítě LAN/WAN. Na centrálním PC (např. PC2) je nainstalována varianta síťová skupinová pro n-ústředen (viz modemová síťová varianta). V modulu Zápis se namapují cesty ke sdíleným adresářům lokálních PC (jednotlivě pro každou PBX). V tomto okamžiku je poté možné zpracovávat data ze vzdálených ústředen a to buď jednotlivě nebo najednou, viz síťová modemová varianta.
Obchodně se každá další PBX zpoplatňuje 30% ze základní varianty.

Výhody: velmi jednoduché řešení centrální tarifikace
Nevýhody: žádné

 

Varianta 5: síťová Ethernet

Umožňuje zpracování vzdálených dat přes síť LAN/WAN. Varianta vychází z var. 4a, kde PC1 j nahrazen TCP buffrem. Data z PBX se sbírají do TCP buffru, kde se nastaví požadovaná IP adresa sítě. Na PC v modulu Zápis se poté nastaví způsob komunikace TCP a zadá se příslušná IP adresa. Vyhodnocení probíhá standardně.
Je samozřejmě možné zpracovávat data z více ústředen najednou (viz var. 4c).

Výhody: velice elegantní řešení, není nutno provozovat vzdálené lokální PC u PBX
Nevýhody: vyšší cena

 

Varianta 6: kombinovaná

Ve variantě 6 je naznačen způsob zpracování dat kombinovaně, tj. všechny předešlé případy.
Z ústředny PBX1 se data sbírají přes modemový buffer. Ústředna PBX2 je připojena přímo přes COM port. Druhý komunikační COM port na PC je připojen k modemu, který zajišťuje sběr dat z PBX1. Ústředna PBX3 je připojena k TCP bufferu, který zajišťuje sběr dat. Modul Zápis umožňuje sběr dat kontinuálně ze všech tří ústředen. Vyhodnocení probíhá analogicky, jak již bylo uvedeno dříve.

Výhody: komplexní obsluha stahování dat z ústředen
Nevýhody: při výpadku el. proudu u PC dojde k narušení plynulosti provozu