• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Obchodní podmínky

1.      Platnost VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále jen VOP upravují závazná pravidla v obchodním vztahu mezi Kupujícím (Objednatelem) a Prodávajícím, kterým je ATECO spol. s r.o. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (obchodního vztahu).

2.      Objednávky

2.1  Kupující se zájmem o produkty nebo služby Prodávajícího na tyto vystaví objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti Kupní smlouvy. Tj. kdo objednává (přesná identifikace společnosti, adresa IČ,DIČ), co se objednává (přesná identifikace produktu nebo služby), u koho se objednává (předpokládáme ATECO spol. s r.o.), požadovaný termín realizace objednávky a podpis oprávněné osoby. Pokud není uvedena cena, má se za to, že platí cena vyhlášená v Ceníku Prodávajícího. Neúplné nebo nepřesné objednávky budou vyřazeny z automatizovaného objednávkového procesu, což může mít za následek jejich zdržení při vyřizování.

2.2  Za doručenou objednávku Prodávajícímu se považuje doručení následující formou: faxem, poštou, e-mailem, prostřednictvím objednávkového formuláře na www.ateco.cz, osobně.

2.3  Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se považuje za uzavřený až po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4  Potvrzená objednávka obsahující dodávku bez montáže se považuje za kupní smlouvu ve smyslu příslušných §§  občanského zákoníku ( zákon č. 89/2012 Sb v platném znění).

3.      Realizace objednávky

Termín realizace objednávky je standardně u softwarových produktů a u služeb 7 dní, u hardwarových produktů 14 dní, pokud není dohodnuto a potvrzeno ze strany Prodávajícího jinak. Dodání zboží Kupujícímu se uskutečňuje v sídle (provozovně) Prodávajícího. V případě zasílání zboží přepravcem, nastávají účinky dodání zboží Kupujícímu jeho předáním přepravci.

4.      Platební podmínky

4.1  Veškeré ceny uváděné v Ceníku Prodávajícího jsou ceny bez DPH. Na fakturách prodávajícího se k těmto cenám připočítává DPH dle odpovídající sazby dle zákona o DPH.

4.2  Základní způsob zaplacení za zboží je hotově při předání zboží nebo zálohovou fakturou před odebráním zboží. U stálých zákazníků jsou možné i jiné způsoby úhrad, to však musí být dohodnuto individuálně.

4.3  Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až po úplném uhrazení ceny zboží Prodávajícímu.

5.      Záruka za jakost, záruční podmínky

Prodávající se zaručuje, že prodávané zboží má odpovídající vlastnosti a že dané zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, minimálně následující období :

– softwarové produkty                                         12 měsíců

– hardwarové produkty                                        12 měsíců

– spotřební zboží (akumulátory)                            6 měsíců

5.1  Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

5.2  Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží, co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

5.3  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

5.4  Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

5.5  Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost. U programů komunikujících s telefonními ústřednami se záruka vztahuje jen pro použití firmware PBX v čase dodání, tzn. na chyby programů, které vzniknou po aktualizaci firmware PBX, se záruka nevztahuje.

5.6  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

5.7  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

5.8  Nárok na uplatnění záruky zaniká také v následujících případech:
a) ztrátou dodacího (záručního) listu,
b) mechanickým poškozením zboží,
c) elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje),
d) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,  chemickými  a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
f) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
g) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
h) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
i) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
j) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly.

5.9  Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

5.10  Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

6.      Reklamace

6.1  Při reklamaci je uživatel povinen uvést výrobní číslo zařízení, číslo dodacího listu (faktury) a přiměřeným způsobem popsat reklamovanou závadu.

6.2  Při reklamaci je odběratel povinen dodat nebo předat reklamovaný výrobek nebo díl pokud možno v původním obalu, s veškerou dokumentací a softwarem. Nekompletnost zařízení, chybějící manuály, diskety, kabely, a pod. mohou způsobit ztrátu záruky. Tyto případy je prodávající oprávněn posuzovat individuálně podle konkrétní situace.

6.3  Není-li dohodnuto jinak, dodavatel provede záruční opravu opravou vadného dílu, nebo výměnným způsobem výměnou vadného dílu. Jako náhradní díl nebo komponentu je dodavatel oprávněn použít stejný díl nebo díl odpovídajících parametrů.

6.4  U softwarových produktů se považuje za vyřešení reklamace dodání opravené verze produktu.

6.5  Náklady na dopravu zařízení k záruční opravě hradí kupující. Náklady na dopravu zpět v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Místem pro uplatnění reklamace (není-li dohodnuto jinak) je výhradně provozovna prodávajícího. Datem uplatnění reklamace je datum, kdy technik prodávajícího osobně převezme zařízení nebo datum, kdy dopravce předá zásilku s vadným zbožím.

6.6  Závazná doba vyřízení reklamace je do 30 pracovních dní.

6.7  V případě neoprávněné reklamace si Prodávající bude účtovat poplatek dle platného Ceníku.

V Praze dne 1.1.2017

ATECO spol. s r.o.