• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Zabezpečení přenosu dat

Po jednom měsíci závěrečného testování jsme pro zabezpečení přenosu mezi tarifikačním serverem a telekomunikačním zařízením zařadili do nabídky Modul SecureBlackBox  od firmy Eldos s následujícími vlastnostmi ( využití závisí na možnostech spolupracující ústředny):

SSL/TLS Protocol Implementation
·         Widest possible compatibility via support for modern TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0, SSL 3, and SSL 2
·         Certificates with key length from 512 to 16384 bits give you adequate security solutions for today and the future
·         Support for RSA, DSA, and DH public key algorithms and optional ECC-based cipher suites
·         Data encryption with Camellia, AES (128 to 256 bit), Triple DES (3DES), DES, ARCFOUR, and RC2 algorithms
 
SSH Protocol Implementation
·         Support for SSH2 protocol in client and server components
·         Support for SSH1 protocol in client components
·         All possible authentication methods supported: public-key, host-based, password-based, keyboard-interactive, GSS-API (Kerberos, NTLM, custom schemes), OpenPGP key, and X.509 certificate
·         Support for RSA and DSA public key algorithms
·         Data encryption with AES (128 to 256 bit), Triple DES (3DES), DES, Blowfish, Twofish, Serpent (128 to 256 bit), CAST128 algorithms, or NONE encryption for debugging purposes
 
SFTP Client, Server
·         SFTP versions 3 to 6 support in SFTP server classes
·         SFTP versions 2 ro 6 in SFTP client classes
·         All possible authentication methods are supported: public-key, host-based, password-based, keyboard-interactive, GSS-API (Kerberos, NTLM, custom schemes), OpenPGP key, and X.509 certificate

Telekomunikační audit

Představujeme vám novou službu společnosti, která se nazývá telekomunikační audit. Ten umožní detailní kontrolu nad telekomunikačními službami, které využíváte.

Služba porovnává ceny jednotlivých detailních položek s cenami uvedenými v Rámcové smlouvě (RS) s operátorem. Následně se porovnají stejným způsobem i paušální položky.

V závěrečné části se pak vysčítají všechny položky jednotlivých služeb a porovnají celkové výsledné sumy. Okamžitě jsou tak k dispozici celkové rozdíly používaných služeb, tj. jak se liší očekávaná cena z RS od skutečné.

Na obr.1 je znázorněno detailní zobrazení služeb ( volání, zprávy, data, poplatků) firmy ABC a.s.

Id pol. značí pořadové číslo položky
Název označuje upřesněný název služby ( např. Volání do sítě O2 pro Profil A)
Množství celkem značí celkové spotřebované množství měrné jednotky za číslo.
Cena celkem je dtto v Kč.
Cena jednotková je vypočítaná cena z ceny celkem a množství.
Cena kontrolní je cena za jednotku z Rámcové smlouvy.
Rozdíl cen je Cena jednotková – Cena kontrolní

Na obr.2 je znázorněno detailní zobrazení poplatků

Na obr.3 je zobrazen Sumář všech použitých služeb za všechna telefonní čísla

Počet udává počet použití dané služby
Množství udává nožství spotřebovaných měrných jednotek (min, ks, KB)
Cena zobrazuje výslednou cenu za použitou službu
Cena kontr. udává kolik by měla být výsledná cena za službu dle Rámcové smlouvy
Rozdíl cen celkem pak zobrazuje výsledný rozdíl cen za celou službu

Na obr.4 jsou zobrazeny sumáře paušálů a závěrečné součty

V posledním políčku je uveden celkový výsledek celé kontroly. Pokud je tato cena záporná, tak to značí, že zákazník vlastně platí operátorovi méně, než by měl podle RS. A naopak, pokud je tato cena kladná, tak zákazník platí operátorovi za telekomunikační služby více, než má dohodnuto v RS.

O2 WINPEU nová verze 3.6

Nová verze 3.6 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pátku 27.07.2016 17:00 hod. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– zpracování dat a možnost filtrace na hovory po úpravě roamingového volání v EU k  15.06.2017
– možnost zpracování volání z fixních linek na barevná čísla (automatické prohození pozic volaného s volaným číslem)
– zpracování služeb se sazbou DPH = 0%  (úprava ve  výstupních sestavách)
– zpřehlednění náhledového designu

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.6 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.6 je zde: Setup_Winpeu.zip

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.6

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.6.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

• Modernizace ovládání příkazů pomocí Řídícího centra zobrazované v nové záložce. Volba filtrace hovorů ze seznamu dříve použitých filtrací. Pomocník vložení filtru hovorů podle Místa, vložení ze seznamu míst.
• Personalizace nastavení výpisů: Oboustranný tisk, Popisná pole. Rozšíření funkce Vypočítávaných sloupců. V sumačních řádcích se zobrazuje suma hodnot vypočítávaného sloupce.
• Rozšíření funkce Importu dat od operátorů. Zpřehlednění nastavení. Počet SMS zařazen do všech odpovídajících výpisů.
• Naplánované úlohy: Pomocník nastavení. Možnost spouštět přes WEB rozhraní. Zajištění automatického spouštění (hlídač bezchybného běhu).
• Zpřehlednění nastavení Tarifikace.
• Nová správa Adresáře odběratelů i pomocí WEB rozhraní. Možnost spouštět přes WEB rozhraní.
• Nadstavba operátor: přidána optimalizace datových balíčků.
• Doplnění některých funkcí Windows 10 (ukazatel průběhu výpočtu).

WEB rozhraní:
• Rozšířená správa hesel – odeslání hesla jako SMS nebo E-mail, kódované zobrazení hesel v nastavení.
• Zablokování účtu po neúspěšných pokusech o přihlášení.
• Úložiště: možnost výběru složek pro uložení a jejich stažení jako ZIP.
• Příkaz Organizační struktura pro editace organizační struktury a evidenci zařízení.
• Rozšířené nastavení IIS.

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

PF 2017

Společnost ATECO spol. s r.o. děkuje všem svým obchodním partnerům za důvěru a přeje jim mnoho štěstí a zdraví v celém roce 2017

Optimalizace tarifních programů

Služba Optimalizace tarifních programů představuje nalezení co možná nejvýhodnějších tarifů pro zákaznické firemní telefony (pevné nebo mobilní). Oproti různým metodám odhadů nad sumáři má výhodu v tom, že vychází z opravdu reálných dat zákazníka za minulá období a na tato data jsou simulovány různé potenciální tarifní programy.  Výstupem je pak tabulka setříděných tarifních programů za každý telefon.

Je možné využít jak pro nalezení optimálních tarifů pro firemní telefony v rámci dané Rámcové smlouvy s operátorem, tak i při případném přechodu k jinému operátorovi.

Služba je určena firmám nejen jako jednorázová kontrola současného nastavení, ale i jako pomůcka pro výběr telekomunikačního operátora ve výběrovém řízení.

Legenda k následujícímu obrázku:
V tabulce jsou zobrazena data podle současného operátora ( současné účtování), kde na základě optimalizace došlo k doporučení jiného tarifního programu (Doporučený operátor, pro kterého platí Doporučené účtování). Ve sloupci Rozdíl je uveden výsledek doporučení. Pro daný případ se jedná o úsporu 27 892,- Kč. (použitá čísla SIM jsou zabílena)

Služba Správa dat

 

Jako firma s dlouholetými zkušenostmi v telekomunikační oblasti nabízíme společnostem službu :

Správa telekomunikačních dat.

Tato služba zahrnuje činnosti :

 • analýza zákaznických potřeb při zpracování dat
 • každoměsíční zpracování dat z fixní i mobilní sítě ( z PBX, data od operátorů)
 • kompletace podnikové organizační struktury
 • generace požadovaných výstupních sestav v požadovaných výstupních formátech
 • příprava exportů při integraci výstupů do zákaznických IT systémů
 • rozesílání výstupů na emailové adresy
 • zpřístupnění dat uživatelům pomocí webového rozhraní
 • možnost cloudového řešení ( data u externího poskytovatele webhostingu, ISO 27001)
 • pomoc při řešení problémů s poskytovateli telekomunikačních služeb

Cenová kalkulace je tvořena individuálně a závisí na objemu zpracovávaných dat a na rozsahu požadovaných služeb.

 

Na obrázku níže je naznačeno schéma zpracování telekomunikačních dat z různých zdrojů ( fix, mobil, HTS, Direct, Conex).

O2 WINPEU nová verze 3.5

Nová verze 3.5 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pátku 06.05.2016 12:00 hod. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– zpracování dat a možnost filtrace na hovory po úpravě roamingu v EU od 30.04.2016
– nový design a přehlednější vzhled programu (pro příznivce minulých verzí je možné navolit i předchozí vzhled programu)
– nový příkaz: Řídící centrum, který umožňuje jednoduché spouštění příkazů hlavní nabídky, nastavení  filtrace výpisů a možnost zobrazení výpisů
– zobrazování informace o běhu programu v přehledných grafech a tabulkách

– vylepšené zálohování i archivace souborů,automatická obnova v případě potřeby dat starších 12 měsíců
– detekce a uložení čísel, ke kterým není vygenerován detail, do souboru
– přizpůsobení programu OS MS Windows 10

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.5 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.5 je zde: Setup_Winpeu.zip

 

WIN-TEL / Accountix nová verze 4.5

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.5.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Mezi nejdůležitější vylepšení patří:

– Nový design a přehlednější vzhled programu (pro příznivce minulých verzí je možné navolit i předchozí vzhled programu)
– Nový příkaz: Řídící centrum, který umožňuje jednoduché spouštění příkazů hlavní nabídky, nastavení  filtrace výpisů a možnost zobrazení výpisů
– Upravené příkazy Hovorné/Pobočky, Provoz/Vývoj/ Po měsících, Seznam/Skupiny…
– Konfigurace: nastavení alternativních poboček a skupin mimo aktuální konfigurační měsíc, rozšíření názvu parametru popisných sloupců, nové profily zvýraznění (barvy pozadí)
– Vylepšení Importu/Exportu organizační struktury: nové volby, filtrace, masky…
– Součástí je Demo WEB: funkčnost na 30 dní (nadstavba WEB)
– Nová individualizace příkazů podle uživatelského parametru skupiny (nadstavba WEB)
– Nová editace parametrů organizační struktury poboček: Seznam/Pobočky, Skupiny, Zařízení, Protokol (nadstavba WEB)
– ACD/Obsloužení hovorů (rozšíření ACD)

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

WIN-TEL / Accountix nová verze 4.4

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.4.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Mezi nejdůležitější vylepšení patří:
 
– Nový příkaz: Seznam/Zařízení pro nadstavbu Evidence zařízení.
– Upravené příkazy Hovorné/Pobočky, Hovorné/Grupy, Seznam/Pobočky
– Rozšířený plán automatických úloh
– Vylepšené možnosti Zobrazení sestavy
– Import organizační struktury: rozšíření parametrů
– Exporty podle nastavených šablon, doplnění typů
– Konfigurace: doplnění možností pro nastavení
– Nový design webové aplikace. Možnosti individuálních nastavení.
– Rozšíření webových oprávnění až na 6 úrovní
– Generování samostatných hesel (odesílání přes email)
– Proces automatických sestav hlídán procedurou watchdog

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf