• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Aktuality

WINPEU Změny ve verzi 2.6

 • zpracování DMS (dárcovské SMS) – DMS jsou ve výstupních sestavách DPH započteny zvlášť, neboŤ nejsou „předmětem DPH“.
 • úprava vzhledu výběru soukromých

 

Přenositelnost čísel

Dne 16.1.2006 byla mobilními operátory spušštěna služžba : Přenositelnost mobilního čísla k jinému operátorovi. V problematice tarifikace to znamená, žže již nepůjde 100% rozpoznat z volaného čísla k jakému operátorovi volané číslo patří, resp. kolik bude stát daný hovor (tarifikační program nerozpozná jakou položku cenového plánu má použžít). Podobný problém nastane u funkcí LCR pobočkových ústředen.

V našší společnosti danou problematiku v oblasti tarifikace (programy WIN-TEL a Accountix) řeššíme následovně :

 1. Import dat od operátorů
  Tarifikační programy WIN-TEL a Accountix od verze 3.4 mají jižž v základní verzi zakomponovanou funkci Import dat od operátorů (IDO). Ta umožňuje, žže když užživatel získá za minulé účetní období tarifikační data o hovorech od operátorů, tak je přímo načte do tarifikačního programu. V programu lze tato data mezi sebou porovnat a dále lze nastavit, zda-li výstupní data na účtenkách mají být ta z PBX nebo ta od operátora. V datech od operátora je přenositelnost čísel již zohledněna.
 2. Využžití databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. – individuálně
  Připravujeme verzi programu, která bude umožžňovat zpracovávat informace o přenesených čísel přímo z centrální databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. Představa je taková, žže např. 1. dne v měsíci si tarifikační program automaticky načte přísluššné změny a pak bude tarifovat dle aktuálních cenových modelů.
  Toto řeššení má vššak 2 úskalí:
  První (jednodušššší) – nová verze 3.51 s touto funkcí bude k dispozici až za cca 1 měsíc     (Užživatelé současně prodávané verze 3.5 ji obdržží bezplatně).
  Druhé (komplikovanějšší) – přístup do databáze RNPDBM je zpoplatněn, a to cca 4 000,- K?/měsíc. Užživatel si přístup bude muset vyřídit s CNPAC s.r.o. individuálně.
 3. Využžití databáze přenesených čísel – hromadně – Záměr
  Rozmýššlíme variantu, ve které by si mohli užživatelé programů WIN-TEL a Accountix co možžná nejjednoduššeji zaktualizovat databázi platných mobilních čísel. Předpokládáme, žže tato databáze bude obsahovat asi  až 150 000 mobilních čísel. Záměr vyjde z možžností na tuzemském telekomunikačním trhu a měl by být jasnějšší do cca 2 měsíců (až nastane  uklidnění). Aktualizace budou též zpoplatněny, ale v podstatně nižšžších sazbách nežž je uvedeno výšše.

WIN-TEL – Konec podpory verze 3.21

K 1.1.2006 ukončujeme bezplatnou (základní) technickou podporu verze 3.21 programu WIN-TEL. Verze 3.21 je z období přelomu roků 2002/2003 a nevyhovuje již mnoho požžadavkům současného telekomunikačního prostředí.

V 10/2003 byla uvedena verze 3.3, v 10/2004 verze 3.4 a v 11/2005 verze 3.5.
Doporučujeme upgrade na novějšší verzi.

Plnění povinností uložžené zákonem o odpadech

Společnost ATECO spol. s r.o. uzavřela dne 29.11.2005 „Smlouvu o zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využžití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování“ s autorizovanou společností REMA 1000 IK, a.s.

Zápis našší společnosti do Seznamu výrobců elektrozařízení u Ministerstva žživotního prostředí byl proveden 9.12.2005.

Tento zákon se vztahuje na naše produkty pod označením:

ATC 03x                  – buffer 128/512 KB

ATC 062/162            – buffer 512 KB

ATC 066/166            – modemový buffer

ATC 067/167            – TCP/IP buffer

 

Nabízíme vššem naššim odběatelům možžnost bezplatného odběru nepoužžívaných předmětných produktů a jejich likvidaci v souladu s výšše uvedeným zákonem v sídle našší společnosti, Božanovická 18/108, Praha 8, PSČ 182 00.

WINPEU Změny ve verzi 2.5

 • Provoz/Souhrn – přidány sloupce Název, Popis telefonu a Tarif
 • Konfigurace/možnosti/individuální sumáře – ze souhrnu se při konverzi vytvoří samostatné soubory
 • možžnost volby desetinné tečky/čárky při exportu
 • výběr čísel SH pro označování soukromých čísel
 • rozpis soukromých a služebních čísel
 • možžnost importovat různé sloupce se souhrnu
 • třídění datumu ne jako text
 • přidán filtr služžby VID
 • možžnost k mailu připojit i libovolný soubor

Aktualizace tarifních tabulek ČR

V sekci Ke stažení – Tarifní tabulky jsme přidali nové cenové plány operátorů Český Telecom a Eurotel do základních tarifních tabulek, do rozšířených tabulek jsem zařadili navíc ještě cenové plány InWay, GTS a Contactelu.
Další informace o rozdělení tarifních tabulek na základní a rozšířené a seznam změn najdete zde.