• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Nezařazené

WIN-TEL – Nová verze 3.5

Hlavní změny:

 • Zpracování soukromých hovorů zaměstnanců: označení, tarifikace, vyúčtování, WEB přístup.
 • Integrace dat o hovorech (ústředna, IDO).
 • Vyhodnocování hovor? podle přísluššnosti do hierarchické struktury firmy (změny přísluššnosti během měsíce).
 • Internetový přístup, integrace do podnikového informačního systému.
 • Možžnost exportu výstupních sestav ve formátu PDF.
 • Přiřazování názvu volaného (volajícího) čísla a druhu hovorů (soukromý x služžební) podle rozsáhlých externích seznamů.
 • Evidence telefon?/SIM

Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:

 • Hovorné/Skupiny (Úseky)/Svazky: vyhodnocení podle druhu telefonu (pevná linka, mobil, ADSL,…).
 • Seznamy/Pobočky-vývoj: časový vývoj zařazení poboček do struktury.
 • Seznamy/Externí čísla (zobrazí externí vybraná čísla určená externím souborem).
 • Seznam soukromých – příkaz pod pravým tlačítkem podrobného výpisu hovorů – zapíšše do vybraného externího souboru aktuální označení soukromých hovorů pro porovnání s označením v následujících měsících.

Upravené příkazy:

 • Při výpočtu sestav přes více měsíc? respektovány změny přiřazení do hierarchie poboček, linek, účtů, skupin AK
 • Adresář odběratelů: možžnost volby Podle názvu – adresa vžždy podle názvů poboček, skupin,…
 • Zvýššení max.počtu vkládaných řádek závěru faktury na 10.
 • Zrychlení generování faktury, Po pobočkách: vyplnění adresy faktury podle v měsíci aktuálního názvu pobočky.
 • Tlačítko Opakování příkazu při současném stisku Shift nebo Ctrl vyvolá vžždy formulář Historie příkazů.

Možnosti výstupních tabulek a grafů:

 • Možžnosti zobrazení: nová volba Zahrnout pronájmy, Zahrnout přirážky.
 • Hovorné/Skupiny/Svazky(Úseky) v Možžnostech zobrazení/Tisková sestava-volba Zobrazit rozpis druhů poboček.
 • Podrobný výpis hovoru respektuje v označení skupiny hovoru Alt.skupinu.
 • Výběr ve filtru hovorů: skrolování podle prvních zadaných znaků vybraného sloupce.
 • Druh telefonu zobrazen ve výběru filtru poboček.
 • Výběr filtru: klepnutí při současném stisku Ctrl zrušší aktuální výběr.
 • Možžnosti zobrazení/Tisková sestava: Oddělit po (oddělení po pobočkách, skupinách, úsecích,…).
 • Rozpisu hovorů rozššířen o typ Mobil, Vnitřní a Nezařazené.
 • Grafy/Vytížženost, Hovorné: možžnost volby min. intervalu, vyhodnocení i pro grupy.
 • Editace hovorů, Označení soukromých možžné i v příkazech Po pobočkách.

Periodické výpisy:

 • Výpisy/Sestavy: možnost výběru úrovně hierarchické struktury poboček použžité při filtraci příkazu.
 • Výpisy- záložžka E-mail: možžnost zadat předmět a tělo zprávy. Možžnost odeslat pouze e-mail bez přílohy (adresy z distribučního seznamu).
 • Výpisy/Export do Excel: možžnost volby vzoru (soubor XLS), do kterého se má exportovat.
 • Hromadné výpisy dle distribučního seznamu, možnost vybrat pro zpracování jen podmnožžinu seznamu.

Tarifikace:

 • Přehled tarifů: zjednoduššené nastavení mezinárodních tarifů (pro kažždý stát jen 2 destinace normálně mobil,v normálně a zlevněném pásmu), automatické vytvoření tarifních pásem, zjednoduššené nastavení vybraných čísel.
 • Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla/Externí vybranáčísla: doplněna volba sloupců s číslem pobočky a svazkem (vybraná čísla jsou aktivní pouze pro zvolenou pobočku, když je vyplněna, přiřadí se přísluššný svazek, např. soukromý).
 • Tarifikace/Vybraná čísla/Externí VC: volba aktualizace po x. hodinách.

Import dat operátorů:

 • Záložžka Načtení: doplněna volba Aktualizace cen – nepřidává nové záznamy, aktualizuje cenu a svazek. Pole Období – určuje období, do kterého se provede autodetekce poboček a linek, a období pro uložžení poplatků. Pro operátora Eurotel se vyplní podle konvertovaných souborů, jinak podle konce přednastaveného období (možžno změnit).
 • Záložžka Nastavení/Pozice pobočky=0: pobočka ze samostatného číselného řádku určeného v transformaci čísla poboček (T-mobile: nový formát CSV). Cena soukromé – volba sloupce ceny podle importovaného svazku nebo seznamu soukromých čísel. Možžnost kontroly shody přípustných operátorů v databázi hovorů z ústředny (na shodu se kontrolují jen hovory přiřazené vybraným operátorům).
 • Záložžka Podmínky načtení/Poplatky. Poplatky ukládány do složky DATAIDOPOPL do měsíčních CSV souborů.
 • Záložžka Typ hovoru (TEXT,GPRS,..), vypisuje se do pole Místo podrobného výpisu hovoru.
 • Záložžka Transformace poboček: možžnost  konvenci (odstranění číslic na konci -MEMOBOX).

Export/Import:

 • Export do PDF.
 • XML export hlavičky faktury se vššemi údaji vztahujícími se k celé faktuře.
 • Úprava exportu/importu vybraných čísel: exportuje i třídu tarifikace.
 • Pojmenování listů při exportu z periodických výpisů do Excel podle jména výpisu.
 • Doplněna exportní znaková sada 8859-2.

Konfigurace:

 • Konfigurace/Nastavení: možnost změny aktuálního období při aktivní volbě  archiv konfigurace.
 • Konfigurace/Nastavení/Pobočky doplnění sloupec Druh pobočky  (výběr z přednastavitelných typů), Limit, příznak E: export hierarchie poboček (selektivní vyřazení čísla z exportu seznamu poboček).
 • Alt. skupiny: možžnost s otevřeným koncem období. Při ukládání alt. skupiny s otevřeným koncem se začátkem před aktuálním měsícem se alt. skupina nahradí normální skupinou, možžnost nastavení s přesností na minuty.
 • Nastavení/Skupina doplněn sloupec Popis-2 a Alternativní úsek (změny v průběhu měsíce).
 • Nastavení/Svazky: zruššen typ Služžební, Meziměstský, Mezistátní, Soukromý číslo. Nově volba Soukromý, Zákaz změny (užživatel nemůže měnit).
 • Konfigurace/Nastavení/WTELWEB: Označování soukromých od (měsíc/rok), spolupráce s ActiveDirectory:  přidání nových užživatelů z AD, odebráníuživatelů neexistujících v AD

Modul Zápis:

 • Zápis: při běhu jako služžba vyvolá chyba aplikace ukončení modulu a umožžní Restart služžby Správcem služžeb (Služžby/Zotavení).

Modul Supervisor:

 • Supervisor: možžnost nastavení počáteční hodiny odesílání zpráv .

WTELWEB:

 • Možnost načíst oprávnění z Active directory, integrované přihlašování IIS.
 • Výběr soukromých hovorů: ukládání potvrzení ukončení výběru (tlačítka Uložžit výběr) do měsíčních CSV souborů. Stav ukončení výběru se zobrazuje příkazem Hovorné/Skupiny/Svazky- sloupec VS.
 • Pro svazek typu Zákaz změny zablokována možžnost zašškrtnutí soukromého hovoru.
 • Možnost výběru síťové ústředny v přihlaššovacím formuláři.

Nadstavbové moduly:

 • Evidence telefonů. Evidence pevných a mobilních telefonů, přiřazení telefonů užživatelům, evidence SIM karet, aktivovaných služžeb, oprav, atd. Sledování změn v čase.

WINKAB změny ve verzi 3.0

 • Prvky/Rozvaděče – možnost volby typu připojení kabelu na rozvaděči (Hlava,Pásek,Patch)
 • Prvky/Kabely – možnost vést kabel na více připojení v jednom rozvaděči
 • Spoje/Pobočky  –  pro každý spoj možnost určit číslo páru kabelu, přípojné místo
 • Spoje/Pobočky – použití zpětného vodiče u jednodrátového připojení
 • Tlačítko Naplň podle – postupně se přiřazují pobočkám volné spoje podle zvoleného vzoru
 • Spoje/Rozpárování kabelu – možnost importu rozložení z CSV souboru
 • Spoje/Rozpárování kabelu – možnost vytvoření vícepárového připojení
 • Schéma – volba strany rozvaděče počátku kabelu
 • Schéma/Umistění rozvaděčů – schématické vyznačení umístění zásuvek na plánu podlaží
 • Soubor/Názvosloví – umožňuje vybrat terminologii podle místních zvyklostí
 • možnost připojení pobočky volitelným počtem párů (1/2,1,2)
 • v jednotlivých tabulkách se zaznamenává autor a datum poslední změny
 • možnost exportovat do EXCEL i schéma
 • odstranění omezení max. počtu spojů v schématu

Aktualizace tarifních tabulek SR

V sekci Ke stažení – Tarifní tabulky jsme pro vás připravili aktualizované tarifní tabulky pro Slovensko a jejich nové rozdělení na základní, rozšířené a individuální tarifní tabulky. Změny jsou hlavně v cenových plánech ST-Business a ST-ISDN. Doplnili jsme p?edvolby GSM Eurotel a Orange SK. Více najdete zde.