• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Telekomunikační audit

Představujeme vám novou službu společnosti, která se nazývá telekomunikační audit. Ten umožní detailní kontrolu nad telekomunikačními službami, které využíváte.

Služba porovnává ceny jednotlivých detailních položek s cenami uvedenými v Rámcové smlouvě (RS) s operátorem. Následně se porovnají stejným způsobem i paušální položky.

V závěrečné části se pak vysčítají všechny položky jednotlivých služeb a porovnají celkové výsledné sumy. Okamžitě jsou tak k dispozici celkové rozdíly používaných služeb, tj. jak se liší očekávaná cena z RS od skutečné.

Na obr.1 je znázorněno detailní zobrazení služeb ( volání, zprávy, data, poplatků) firmy ABC a.s.

Id pol. značí pořadové číslo položky
Název označuje upřesněný název služby ( např. Volání do sítě O2 pro Profil A)
Množství celkem značí celkové spotřebované množství měrné jednotky za číslo.
Cena celkem je dtto v Kč.
Cena jednotková je vypočítaná cena z ceny celkem a množství.
Cena kontrolní je cena za jednotku z Rámcové smlouvy.
Rozdíl cen je Cena jednotková – Cena kontrolní

Na obr.2 je znázorněno detailní zobrazení poplatků

Na obr.3 je zobrazen Sumář všech použitých služeb za všechna telefonní čísla

Počet udává počet použití dané služby
Množství udává nožství spotřebovaných měrných jednotek (min, ks, KB)
Cena zobrazuje výslednou cenu za použitou službu
Cena kontr. udává kolik by měla být výsledná cena za službu dle Rámcové smlouvy
Rozdíl cen celkem pak zobrazuje výsledný rozdíl cen za celou službu

Na obr.4 jsou zobrazeny sumáře paušálů a závěrečné součty

V posledním políčku je uveden celkový výsledek celé kontroly. Pokud je tato cena záporná, tak to značí, že zákazník vlastně platí operátorovi méně, než by měl podle RS. A naopak, pokud je tato cena kladná, tak zákazník platí operátorovi za telekomunikační služby více, než má dohodnuto v RS.